هر روز از ساعت ۹ تا ۵ بعد از ظهر

نمونه پروژه های تالار پذیرایی

تجهیز تالار پذیرایی شهر آرا

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد

 • مشتری: شهرآرا
 • تاریخ: 1400/12/25

تجهیز تالار پذیرایی ساحل

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد

 • مشتری: ساحل
 • تاریخ: 1400/12/25

تجهیز تالار پذیرایی ارومیه

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد

 • مشتری: ارومیه
 • تاریخ: 1400/12/17

تجهیز تالار پذیرایی آذربایجان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد

 • مشتری: آذربایجان
 • تاریخ: 1394/11/27

تجهیز تالار پذیرایی آذربایجان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: آذربایجان
 • تاریخ: 1400/12/24

تجهیز تالار پذیرایی شادی های زندگی

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: شریفی
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی شادی های زندگی

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: شادی های زندگی
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی سپیده

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: سپیده
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی سروناز

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: سروناز
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی صفری

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: صفری
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی نور

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: نور
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی نگین غرب

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: نگین غرب
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی مروارید

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: مروارید
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی مهر آفرین

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: مهر آفرین
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی ماه و مهر

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ماه و مهر
 • تاریخ: 1400/12/11

تجهیز تالار پذیرایی هویزه

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: هویزه
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تلار پذیرایی ققنوس

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نه فره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ققنوس
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز پروژه قصر زرین

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نه فره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: قصر زرین
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی غزل

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نه فره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: غزل
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی مارال

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: مارال
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی آناهیتا

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: آناهیتا
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی ابریشم

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ابریشم
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی ضیافت

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ضیافت
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی پرنس

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: پرنس
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز سالن عقد پرنس

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: پرنس عقد
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی پارسا

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: پارسا
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی هما

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: هما
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی زند

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: زند
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی وصال

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: وصال
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی ونوس

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ونوس
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی سبحان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: سبحان
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی شادپور

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: شادپور
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی ستاره آبی

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: ستاره آبی
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی صبا

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: صبا
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی پاتریس

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: پاتریس
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی پاسارگاد

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: پاسارگاد
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی نگین کوهستان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: نگین کوهستان
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی نارگل

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: نارگل
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی مرجان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: مرجان
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی کهن تاب

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: کهن تاب
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی هریال

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: هریال
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی گلستان

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: گلستان
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پزیرایی قلعه

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: قلعه
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی فانوس شب

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: فانوس شب
 • تاریخ: 1400/12/09

تجهیز تالار پذیرایی الماس

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: سبحان
 • تاریخ: 1403/02/02

تجهیز سالن پذیرایی الماس سبز

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: الماس سبز
 • تاریخ: 1403/02/02

تجهیز تالار پذیرایی آریانا

شرکت پارسامتن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.

 • مشتری: شرکت آریانا
 • تاریخ: 1403/02/02

تجهیز تالار پذیرایی آزادی

ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نه فره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: شرکت آزادی
 • تاریخ: 1403/02/02

تجهیز تالار پذیرایی ارم

مجموعه ماندگار تولید کننده انواع مبلمان، صندلی های تک، کاناپه سه نفره و انواع میز های پلیمری در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به صاحبان تالارهای پذیرایی و کافه و ها و رستوران ها می باشد.

 • مشتری: شرکت ارم
 • تاریخ: 1400/12/09